හඳුන්වාදීම

බොස්මන් යනු මොන්ටානා හි ගැලටින් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. නිරිතදිග මොන්ටානා හි පිහිටා ඇති 2010 සංගණනයෙන් බොස්මන්ගේ ජනගහනය 37,280 ක් වූ අතර 2018 වන විට ජනගහනය 48,532 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර එය මොන්ටානාහි සිව්වන විශාලතම නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි