බොස්ටන්, එම්.ඒ.
එක්සත් ජනපදය

බොස්ටන්, එම්.ඒ.

විස්මිත බොඩිරබ් සපයන්නන්, නුරු සම්බාහනය බොස්ටන්, එම්ඒ නාමාවලිය.

හඳුන්වාදීම

බොස්ටන් යනු එක්සත් ජනපදයේ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මැසචුසෙට්ස් හි අගනුවර සහ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර එක්සත් ජනපදයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ 21 වන නගරය වේ. පුදුම bodyrub සපයන්නන්, නාඌ සම්බාහනය බොස්ටන්, එම්ඒ නාමාවලිය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය අප්රේල්-සැප්තැම්බර්