හඳුන්වාදීම

බෝඩෝ යනු නිරිතදිග ප්‍රංශයේ ගිරොන්ඩ් දෙපාර්තමේන්තුවේ ගාරොන්හි වරාය නගරයකි.

බෝඩෝ නිසි නගර සභාවේ (කොමියුනිස්ට්) ජනගහනය 257,804 (2019) වේ. 783,081 (2017) ජනගහනයක් සිටින බෝඩෝ මෙට්‍රොපොල් හි කේන්ද්‍රස්ථානය බෝඩෝ වන අතර එහි තදාසන්න ප්‍රදේශ සහ සමීප චන්ද්‍රිකා නගරද ඇතුළත් වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ප්රංශ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක