හඳුන්වාදීම

බූන් යනු එක්සත් ජනපදයේ උතුරු කැරොලිනාවේ වටගා ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයකි. බටහිර උතුරු කැරොලිනාවේ බ්ලූ රිජ් කඳුකරයේ පිහිටා ඇති බූන් යනු අප්පලාචියානු රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාලයේ නිවහනයි. 17,122 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි