හඳුන්වාදීම

බොලොග්නා යනු උතුරු ඉතාලියේ එමිලියා-රොමග්නා කලාපයේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. ඉතාලියේ ජනගහනය 390,000 ක් සහ විවිධ ජාතීන් 150 ක් සිටින හත්වන නගරය මෙය වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ඉතාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක