හඳුන්වාදීම

බොග්රා, නිල වශයෙන් බොගුරා ලෙස හැඳින්වෙන අතර එය බංග්ලාදේශයේ රාජ්ෂාහි කොට් B ාශයේ බොග්‍රා දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇත. එය ප්‍රධාන වාණිජ කේන්ද්‍රස්ථානයකි.

  • මුදල් බංග්ලාදේශ ටකා
  • භාෂාව බෙංගාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක