හඳුන්වාදීම

බිස්මාර්ක් යනු එක්සත් ජනපදයේ උතුරු ඩැකෝටා ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වන අතර බර්ලි ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. එය ෆාගෝට පසු උතුරු ඩැකෝටා හි දෙවන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරයයි. නගරයේ ජනගහනය 2018 දී 73,112 ක් ලෙස ගණන් බලා ඇති අතර එහි අගනගර ජනගහනය 132,678 කි. 2017 දී ෆෝබ්ස් සඟරාව බිස්මාර්ක් එක්සත් ජනපදයේ වේගයෙන් වර්ධනය වන හත්වන කුඩා නගරය ලෙස නම් කළේය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි