හඳුන්වාදීම

බිලොක්සි යනු එක්සත් ජනපදයේ මිසිසිපි හි හැරිසන් ප්‍රාන්තයේ ආසන දෙකෙන් එකකි (අනෙක් ආසනය යාබද ගල්ෆ්පෝට් නගරය). 2010 එක්සත් ජනපද සංගණනයෙන් ජනගහනය 44,054 ක් වූ අතර 2018 දී ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය 45,968 ක් විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි