හඳුන්වාදීම

බිලිංස් යනු එක්සත් ජනපදයේ මොන්ටානා ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරය වන අතර එහි ජනගහනය 109,550 වන විට 2018 ක් ලෙස ගණන් බලා ඇත. ප්‍රාන්තයේ දකුණු-මධ්‍යම කොටසේ පිහිටා ඇති එය යෙලෝස්ටෝන් ප්‍රාන්තයේ ආසනය වන අතර බිලින්ස් මෙට්‍රොපොලිටන් ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන නගරය වේ. එහි ජනගහනය 171,677 කි. එහි වෙළඳ භූමි ප්‍රමාණය 500,000 ඉක්මවයි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි