හඳුන්වාදීම

බිල්බාවෝ යනු උතුරු ස්පා Spain ් in යේ නගරයක් වන අතර එය බිස්කේ පළාතේ විශාලතම නගරය වන අතර සමස්තයක් ලෙස බාස්ක් රටෙහි වේ. එය උතුරු ස්පා .් in යේ විශාලතම නගරය ද වේ. බිල්බාවෝ ස්පා Spain ් in යේ දහවන විශාලතම නගරය වන අතර 345,141 වන විට ජනගහනය 2015 කි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක