හඳුන්වාදීම

බියාස්ටොක් යනු ඊසානදිග පෝලන්තයේ විශාලතම නගරය වන අතර පොඩ්ලස්කි වොයිවොඩිෂිප් අගනුවර වේ. බයියාස්ටොක් යනු පෝලන්තයේ දහවන විශාලතම නගරය වන අතර ජනගහන ity නත්වය අනුව දෙවන ස්ථානයත්, දහතුන්වන ප්‍රදේශයත් වේ.

  • මුදල් පෝලන්ත złoty
  • භාෂාව පෝලන්ත
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක