හඳුන්වාදීම

බුවනේශ්වරය යනු ඉන්දියාවේ ඔඩීෂා ප්‍රාන්තයේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. එය නැගෙනහිර ඉන්දියාවේ ආර්ථික, අධ්‍යාපනික හා සංස්කෘතික වැදගත්කමකින් යුත් මධ්‍යස්ථානයකි.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක