හඳුන්වාදීම

බෝපාල් යනු ඉන්දියාවේ මධ්‍ය ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වන අතර බෝපාල් දිස්ත්‍රික්කයේ සහ බෝපාල් කොට් .ාශයේ පරිපාලන මූලස්ථානයයි. බෝපාල් විවිධ ස්වාභාවික හා කෘතිම විල් සඳහා විල් නගරය ලෙස හැඳින්වෙන අතර එය ඉන්දියාවේ හරිතම නගරවලින් එකකි.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක