හඳුන්වාදීම

බර්ගන් යනු නෝර්වේ හි බටහිර වෙරළ තීරයේ වෙස්ට්ලන්ඩ් හි පිහිටි නගරයක් සහ මහ නගර සභාවක්. 2019 අවසානයේ මහ නගර සභාවේ ජනගහනය 283,929 ක් වූ අතර බර්ගන් අගනගරයේ වැසියන් 420,000 ක් පමණ සිටිති.

  • මුදල් නෝර්වීජියානු ක්‍රෝන්
  • භාෂාව නෝර්වීජියානු, රොමානි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක