හඳුන්වාදීම

බෙන්ඩ් යනු එක්සත් ජනපදයේ ඔරිගන්හි ඩෙස්චූට්ස් ප්‍රාන්තයේ නගර ආසනයකි. එය බෙන්ඩ් මෙට්‍රොපොලිටන් සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන නගරයයි. බෙන්ඩ් යනු මධ්‍යම ඔරිගන්හි විශාලතම නගරය වන අතර, එහි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය තිබියදීත්, එම ප්‍රදේශයේ අඩු ජනගහන ity නත්වය හේතුවෙන් කලාපයේ තථ්‍ය අගනගරය වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි