හඳුන්වාදීම

බෙමිඩ්ජි යනු එක්සත් ජනපදයේ උතුරු මිනසෝටා හි බෙල්ට්‍රාමි ප්‍රාන්තයේ නගරයක් සහ ප්‍රාන්ත ආසනයකි. 2012–2016 ඇමරිකානු ප්‍රජා සමීක්ෂණයේ පස් අවුරුදු ඇස්තමේන්තු වලට අනුව, එක්සත් ජනපද සංගණන කාර්යාංශය විසින් 5 වන විට බෙමිඩ්ජි හි මුළු ජනගහනය 2018 ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර එය ග්‍රෑන්ඩ් ෆෝක්ස්, උතුරු ඩැකෝටා සහ මිනසෝටා හි දුලූත් අතර විශාලතම වාණිජ මධ්‍යස්ථානය බවට පත්ව ඇත.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි