හඳුන්වාදීම

බෙලිංහැම් යනු එක්සත් ජනපදයේ වොෂිංටන් ප්‍රාන්තයේ වොට්කොම් ප්‍රාන්තයේ ආසනය සහ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරයයි. බ්‍රිතාන්‍ය කොලොම්බියාවේ වැන්කුවර් සිට ගිනිකොන දෙසින් සැතපුම් 52 ක් (කි.මී. 84), සියැටල් සිට සැතපුම් 90 ක් (කි.මී. 140) උතුරින් සහ එක්සත් ජනපද-කැනඩාවේ දේශ සීමාවට සැතපුම් 21 ක් (කි.මී. 34) දකුණින් පිහිටා ඇති බෙලිංහැම් ප්‍රධාන නගර දෙකක් වන සියැටල් සහ වැන්කුවර්, බ්‍රිතාන්‍ය කොලොම්බියාව. 80,885 එක්සත් ජනපද සංගණනයේදී නගරයේ ජනගහනය 2010 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි