හඳුන්වාදීම

බෙලෙවිල් යනු කැනඩාවේ දකුණු (මධ්‍යම) ඔන්ටාරියෝ හි ක්වින්ටේ බොක්කෙහි මොයිරා ගඟ අසබඩ පිහිටි ක්විබෙක් සිටි-වින්ඩ්සර් කොරිඩෝව අසල පිහිටි නගරයකි. එය හේස්ටිංස් ප්‍රාන්තයේ ආසනය වන නමුත් දේශපාලනිකව එයින් ස්වාධීන වන අතර එය ක්වින්ට් කලාපයේ බොක්කෙහි කේන්ද්‍රස්ථානය වේ.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක