හඳුන්වාදීම

බෙලීස් නගරය බෙලීස්හි විශාලතම නගරය වන අතර කලක් හිටපු බ්‍රිතාන්‍ය හොන්ඩුරාස් අගනුවර විය. 2010 සංගණනයට අනුව බෙලීස් නගරයේ කුටුම්භ 57,169 ක ජනගහනය 16,162 කි.

  • මුදල් බෙලීස් ඩොලරය
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක