හඳුන්වාදීම

බෙල්ග්‍රේඩ් යනු සර්බියාවේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. එය පිහිටා ඇත්තේ සැවා සහ ඩැනියුබ් ගංගා සහ පන්නෝනියානු තැනිතලාවේ සහ බෝල්කන් අර්ධද්වීපයේ සන්ධිස්ථානයක ය.

  • මුදල් සර්බියානු ඩිනාර්
  • භාෂාව සර්බියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක