හඳුන්වාදීම

බෙල්ෆාස්ට් යනු උතුරු අයර්ලන්තයේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරය වන අතර එය උතුරු අයර්ලන්තයේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ ලගන් ගං ඉවුරේ පිහිටා ඇත. එය එක්සත් රාජධානියේ 12 වන විශාලතම නගරය වන අතර අයර්ලන්ත දූපතේ දෙවන විශාලතම නගරය වේ.

  • මුදල් ස්ටර්ලින් පවුම
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක