හඳුන්වාදීම

බෙලෙම් යනු බ්‍රසීලියානු නගරයක් වන අතර එහි මෙට්‍රොපොලිටන් කලාපයේ 2,491,052 ක් වාසය කරයි. අගනගරයේම වැසියන් 1,485,732 ක් සිටිති.

  • මුදල් බ්‍රසීලියානු සැබෑ
  • භාෂාව පෘතුගීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක