හඳුන්වාදීම

බේරූට් යනු ලෙබනනයේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි.

  • මුදල් එල්බී පවුම
  • භාෂාව අරාබි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක