හඳුන්වාදීම

බීජිං යනු මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ අගනුවරයි.

  • මුදල් රෙන්මින්බි
  • භාෂාව මැන්ඩරින්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක