හඳුන්වාදීම

බාත් යනු එංගලන්තයේ සමර්සෙට් ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරය වන අතර එය රෝමයෙන් සාදන ලද ස්නාන සඳහා ප්‍රසිද්ධය. 2011 දී ජනගහනය 88,859 කි. බාත් පිහිටා තිබෙන්නේ ලන්ඩනයට බටහිරින් සැතපුම් 97 ක් (කි.මී. 156) සහ බ්‍රිස්ටල් සිට ගිනිකොන දෙසින් කි.මී. 11 දී නගරය ලෝක උරුම අඩවියක් බවට පත්විය.

  • මුදල් ස්ටර්ලින් පවුම
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක