හඳුන්වාදීම

බාසල් යනු රයින් ගඟේ වයඹදිග ස්විට්සර්ලන්තයේ පිහිටි නගරයකි. බාසල් යනු ස්විට්සර්ලන්තයේ වැඩිම ජනගහනයක් සහිත තුන්වන නගරයයි (සූරිච් සහ ජිනීවාට පසුව) 180,000 ක් පමණ වැසියන්.

  • මුදල් ස්විස් ෆ්රෑන්ක්
  • භාෂාව ජර්මානු, ප්‍රංශ, රෝමන්ෂ්, ඉතාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක