හඳුන්වාදීම

බැරිසල් යනු දකුණු මැද බංග්ලාදේශයේ කීර්තන්කෝලා ගං ඉවුරේ පිහිටි ප්‍රධාන නගරයකි. එය විශාලතම නගරය වන අතර බැරිසල් දිස්ත්‍රික්කයේ සහ බැරිසල් අංශයේ පරිපාලන මූලස්ථානයයි. එය රටේ පැරණිතම මහ නගර සභා සහ ගංගා වරායන්ගෙන් එකකි.

  • මුදල් බංග්ලාදේශ ටකා
  • භාෂාව බෙංගාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක