බාර්සිලෝනා
ස්පාඤ්ඤයේ

බාර්සිලෝනා

එය ස්පා .් with ය සමඟ පටලවා නොගන්න

හඳුන්වාදීම

බාර්සිලෝනා යනු විස්මිත හා සුන්දරත්වයෙන් පිරි නගරයක් වන අතර එහිදී ජීවිතය, ආහාර, සංස්කෘතිය සහ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් ඇත. ඔබට උදේ වරුවේ සැරිසැරීමට වෙනත් තැනක, ගෞඩීගේ අතිරික්ත ගොඩනැඟිලිවල ප්‍රධාන සංචාරයක් කරන්න (සාග්‍රාඩා ෆැමිලි සහ පාර්ක් ගොයෙල්, යුවළක් නම් කිරීමට).

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක