හඳුන්වාදීම

බැන්ගෝර් යනු එක්සත් ජනපදයේ මේන් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයක් වන අතර පෙන්බොස්කොට් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. නගරයේ නිසි ජනගහනය 33,039 ක් වන අතර එය පෝට්ලන්ඩ් (3) සහ ලුවිස්ටන් (66,882) ට වඩා 36,221 වන විශාලතම ජනාවාස වේ.

  • භාෂාව ඉංග්රීසි