හඳුන්වාදීම

ඉන්දියාවේ කර්ණාටක ප්‍රාන්තයේ අගනුවර ලෙස නිල වශයෙන් බෙංගාලෝර් ලෙස හැඳින්වෙන බැංගලෝරය. එය මිලියන දහයකට වඩා වැඩි ජනගහනයක් ඇති අතර එය විශාලත්වයකින් යුක්ත වන අතර තුන්වන වැඩිම ජනගහනයක් සහිත නගරය සහ ඉන්දියාවේ ජනගහනයෙන් පස්වන ස්ථානයට පත්වේ.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක