හඳුන්වාදීම

බමෙන්ඩා, අබක්වා සහ මැන්කොන් ටවුන් ලෙසද හැඳින්වේ, [2] වයඹදිග කැමරූන් හි පිහිටි නගරයක් වන අතර වයඹ දිග කලාපයේ අගනුවර වේ. මිලියන 2 ක පමණ ජනගහනයක් වෙසෙන මෙම නගරය කැමරූන් අගනුවර වන යවුන්ඩේ සිට කිලෝමීටර් 366 ක් (සැතපුම් 227) වයඹ දෙසින් පිහිටා ඇත. බමෙන්ඩා එහි සිසිල් දේශගුණය සහ දර්ශනීය කඳුකර ස්ථානය සඳහා ප්‍රසිද්ධය.

  • මුදල් මධ්‍යම අප්‍රිකානු සටන් විරාම ගිවිසුම
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක