ඔස්ටින්, TX
එක්සත් ජනපදය

ඔස්ටින්, TX

හඳුන්වාදීම

ඔස්ටින් යනු එක්සත් ජනපදයේ ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තයේ අගනුවර මෙන්ම ට්‍රැවිස් ප්‍රාන්තයේ ආසනය සහ විශාලතම නගරය වන අතර එහි කොටස් හේස් සහ විලියම්සන් ප්‍රාන්ත දක්වා විහිදේ. එය එක්සත් ජනපදයේ 11 වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය, ටෙක්සාස් හි සිව්වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය සහ දෙවන වැඩිම ජනගහනයක් සහිත රාජ්‍ය අගනගරය (ෆීනික්ස්, ඇරිසෝනාට පසුව) වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි