හඳුන්වාදීම

U රන්ගාබාද් යනු ඉන්දියාවේ මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. එය u රන්ගාබාද් දිස්ත්‍රික්කයේ පරිපාලන මූලස්ථානය වන අතර එය මරත්වාඩා කලාපයේ විශාලතම නගරය වේ.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක