හඳුන්වාදීම

19,136 ජන සංගණනයේදී නගරයේ ජනගහනය 2010 ක් වූ අතර එය දකුණු ඩැකෝටා හි මොන්ට්පෙලියර්, වර්මොන්ට් සහ පියරේ සහ මේන් හි නවවන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරයෙන් පසු එක්සත් ජනපදයේ තුන්වන අඩුම රාජ්‍ය අගනුවර බවට පත්විය.

  • භාෂාව ඉංග්රීසි