හඳුන්වාදීම

ඇතන්ස් යනු එක්සත් ජනපදයේ ඔහියෝහි ඇතන්ස් ප්‍රාන්තයේ නගරයක් සහ ප්‍රාන්ත ආසනයකි. ඇතන්ස් යනු ඔහියෝ විශ්ව විද්‍යාලයේ නිවහන වන අතර එය විශාල මහජන පර්යේෂණ විශ්ව විද්‍යාලයකි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි