හඳුන්වාදීම

අසුන්සියොන් යනු පැරගුවේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. මෙම නගරය පිහිටා ඇත්තේ පැරගුවේ ගඟේ වම් ඉවුරේ, දකුණු ඇමරිකානු මහාද්වීපයේ පිල්කොමායෝ ගඟ සමඟ මෙම ගංගාව එක්වන ස්ථානයේ ය.

  • මුදල් PY guaraní
  • භාෂාව ගුරානි, ස්පා Spanish ් ..
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක