හඳුන්වාදීම

අෂ්ටබුලා යනු එක්සත් ජනපදයේ ඔහියෝහි අෂ්ටබුලා ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයක් වන අතර අෂ්ටබුලා මයික්‍රොපොලිටන් සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රදේශයේ කේන්ද්‍රස්ථානයයි (2003 දී එක්සත් ජනපද සංගණන කාර්යාංශය විසින් අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි). කැනඩාවේ ඔන්ටාරියෝ පළාතේ සිට ක්ලීව්ලන්ඩ් සිට සැතපුම් 53 ක් (කි.මී. 85) ඊසාන දෙසින් මහා විල් වලින් එකක් වන ඊරි විලෙහි අෂ්ටබුලා ගඟ අසබඩ එය පිහිටා ඇත.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි