හඳුන්වාදීම

අෂෙවිල් යනු එක්සත් ජනපදයේ උතුරු කැරොලිනාවේ බන්කොම්බ් ප්‍රාන්තයේ නගරයක් වන අතර ප්‍රාන්ත ආසනයයි. එය බටහිර උතුරු කැරොලිනාවේ විශාලතම නගරය වන අතර එක්සත් ජනපදයේ උතුරු කැරොලිනා ප්‍රාන්තයේ 12 වන ජනගහනය සහිත නගරය වේ. 92,452 ඇස්තමේන්තු අනුව නගරයේ ජනගහනය 2018 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි