හඳුන්වාදීම

අරෙක්විපා යනු පළාතේ පිහිටා ඇති නගරයක් වන අතර පේරු හි නාමික දෙපාර්තමේන්තුවයි. එය පේරු හි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අධිකරණයේ ආසනය වන අතර එය බොහෝ විට “පේරු හි නීතිමය අගනුවර” ලෙස හැඳින්වේ. 1,008,290 ජාතික සංගණනයට අනුව ලීමා නගරයෙන් පසු 2017 ක ජනගහනයක් සහිත පේරු හි වැඩිම ජනගහනයක් සහිත දෙවන නගරය මෙය වේ.

  • මුදල් සොල්
  • භාෂාව ස්පා Spanish ් ,, අයිමාරා
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක