හඳුන්වාදීම

ඇපල්ටන් යනු එක්සත් ජනපදයේ විස්කොන්සින් ප්‍රාන්තයේ අවුටගමි, කැලුමෙට් සහ වින්නෙබාගෝ ප්‍රාන්තවල පිහිටි නගරයකි. ෆොක්ස් නගරවලින් එකක් වන එය ග්‍රීන් බේ සිට නිරිත දෙසින් සැතපුම් 30 ක් (කි.මී. 48) සහ මිල්වෞකි සිට සැතපුම් 100 ක් (කි.මී. 160) උතුරින් පිහිටි ෆොක්ස් ගඟේ පිහිටා ඇත. ඇපල්ටන් යනු අවුටගමි ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. 72,623 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි