හඳුන්වාදීම

ඇන්ටොෆගස්ටා යනු උතුරු චිලියේ වරාය නගරයක් වන අතර එය සන්තියාගෝ සිට කිලෝමීටර් 1,100 ක් (සැතපුම් 700) උතුරින් පිහිටා ඇත. එය ඇන්ටොෆගස්ටා පළාතේ සහ ඇන්ටොෆගස්ටා කලාපයේ අගනුවරයි. 2015 සංගණනයට අනුව නගරයේ ජනගහනය 402,669 කි.

  • මුදල් චිලී පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක