හඳුන්වාදීම

අන්නන්ඩේල් යනු වර්ජිනියාවේ ෆෙයාර්ෆැක්ස් ප්‍රාන්තයේ සංගණනය කරන ලද ස්ථානයකි (සීඩීපී). සීඩීපී හි ජනගහනය 41,008 එක්සත් ජනපද සංගණනයට අනුව 2010 කි. එය උතුරු වර්ජිනියා ප්‍රජා විද්‍යාල පද්ධතියේ පැරණිතම හා විශාලතම ශාඛාව වන අතර ඩීසී ප්‍රදේශයේ කොරියාටවුන් වලින් එකකි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක