හඳුන්වාදීම

අන්කාරා යනු තුර්කියේ අගනුවරයි. නාගරික මධ්‍යස්ථානයේ (4,587,558) 2014 ක ජනගහනයක් සහ එහි පළාතේ 5,150,072 ක් (2015), එය 20 වන සියවසේදී ඉස්මීර් අභිබවා ගිය ඉස්තාන්බුල් (හිටපු අධිරාජ්‍ය අගනුවර) ට පසුව තුර්කියේ දෙවන විශාලතම නගරය වේ. කිලෝමීටර් 24,521 (වර්ග සැතපුම් 2) ක භූමි ප්‍රදේශයක් අන්කාරා ආවරණය කරයි.

  • මුදල් තුර්කි ලීරා
  • භාෂාව තුර්කි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක