හඳුන්වාදීම

අම්රිට්සාර් යනු වයඹදිග ඉන්දියාවේ නගරයක් වන අතර එය අම්රිට්සර් දිස්ත්‍රික්කයේ පරිපාලන මූලස්ථානය වන අතර එය පිහිටා ඇත්තේ ඉන්දියාවේ පන්ජාබ් ප්‍රාන්තයේ මජා ප්‍රදේශයේ ය.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක