හඳුන්වාදීම

අම්මාන් යනු ජෝර්දානයේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරය වන අතර රටේ ආර්ථික, දේශපාලන හා සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වේ. 4,007,526 ක ජනගහනයක් සහිත අම්මාන් යනු ලෙවන්ට් කලාපයේ විශාලතම නගරය වන අතර අරාබි ලෝකයේ පස්වන විශාලතම නගරය වේ.

  • මුදල් JO මුදල්
  • භාෂාව අරාබි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක