හඳුන්වාදීම

ඇල්ටූනා යනු එක්සත් ජනපදයේ පෙන්සිල්වේනියාවේ බ්ලෙයාර් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. එය ඇල්ටූනා මෙට්‍රොපොලිටන් සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රදේශයේ (එම්එස්ඒ) ප්‍රධාන නගරයයි. 46,320 සංගණනය වන විට ජනගහනය 2010 ක් වූ අතර එය පෙන්සිල්වේනියාවේ XNUMX වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි