හඳුන්වාදීම

ඇලෙන්ටවුන් යනු එක්සත් ජනපදයේ පෙන්සිල්වේනියාවේ ලේහි ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. එය පෙන්සිල්වේනියාවේ තුන්වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය වන අතර එක්සත් ජනපදයේ 233 වන විශාලතම නගරය වේ. 2010 සංගණනයට අනුව, මුළු ජනගහනය 118,032 ක් වූ අතර, 121,433 සංගණන ඇස්තමේන්තුවට අනුව දැනට 2018 පදිංචිකරුවන් සිටින පෙන්සිල්වේනියාවේ වේගයෙන් වර්ධනය වන ප්‍රධාන නගරය මෙය වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි