හඳුන්වාදීම

ඇල්ගාර්ව් යනු මහාද්වීපික පෘතුගාලයේ දකුණුදිග කලාපයයි. එහි වර්ග කිලෝමීටර් 4,997 (වර්ග සැතපුම් 2) ක ස්ථිර පදිංචිකරුවන් 1,929 ක් සිටින අතර මහ නගර සභා 451,006 ක් ඊට අයත් වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව පෘතුගීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක