හඳුන්වාදීම

ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියාව යනු එක්සත් ජනපදයේ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය වර්ජිනියා හි ස්වාධීන නගරයකි. 2010 සංගණනයට අනුව ජනගහනය 139,966 ක් වූ අතර 2019 දී ජනගහනය 159,428 ක් ලෙස ගණන් බලා තිබේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක