හඳුන්වාදීම

ඇල්බකර්කි ABQ ලෙස කෙටියෙන් හැඳින්වෙන අතර එය එක්සත් ජනපදයේ නිව් මෙක්සිකෝ ප්‍රාන්තයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර එක්සත් ජනපදයේ 32 වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි